Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Honlapunk megújult!

Kedves Olvasóink!

A győri Szent Imre Plébánia honlapja megújult.

Ez a honlap átmenetileg archívumként még elérhető marad, de a továbbiakban nem frissül.

A régi honlap híreit a menüből éri el.

A győri Szent Imre Plébánia új honlapja a következő címen érhető el, így amennyiben a kedvencek/könyvjelzők közé mentette el oldalunkat, az is érdemes frissíteni:

↓↓↓  Kattintson ide! ↓↓↓

GYŐRI SZENT IMRE PLÉBÁNIA

Szent Imre verses zsolozsmája

Szent Imre verses zsolozsmája

 

I. Vesperás

 

Antifóna

Laetare, Pannonia,

mater et nutricia,

cole cum laetitia

tuae prolis gaudia;

gaudens Alba Regalis

de Emerici gloria

Deo vota dulcia

solve laude varia;

Iesu bone, praemia

da de caeli curia

populo praesentia

colenti solemnia.

 

Pannónia vigadozzál,

szoptatós dajkája, anyja,

mert ily ifjút földre hoztál,

aki az virtus aranyfa.

Örvendezz Székes-Fejérvár,

glóriás fiad kitüntet,

rád dicsőség, ritka fény vár

áldd érette Istenünket.

Édes Jézus! ím tenéked hódolunk,

légy enyhe gyámol,

istápolván az te néped

az mennyország pitvarából.

 

Responzórium

Ascendentem miserae

vallis ab exilio

sursum ducit iubilans

angelorum concio.

Contradicens daemonum

confutatur legio,

caelum scandit libere

liber omni vicio,

sic Emmricus iungitur

sanctorum consortio.

Ez siralom-völgybe hullva,

hol az jámborok zokognak,

fölvértezi őt ujjongva

serege vidám angyaloknak.

Démonok csapatja Tőle

meghajol, akár a nádszál,

makulátlan, tiszta szível,

bűntelen az égbe átszáll.

Imre is a szentjeinkkel

osztakozik égi jóban.

 

Verzus

Clara die caelitus

haec miranda visio

Caesareae praesuli

monstretor Eusebio.

Napvilágnál látta ezt meg,

színről-színre és valóban

Özséb, Caesarea papja,

titkos és nagy vízióban.

 

Antifóna a Magnificathoz

Ave, flos nobilium,

saerae stirpis virgula,

speculum sublimium,

sanctitatis regula.

Salve spes humilium,

sidus sine macula,

lucerna fidelium,

rubens mundi rosula,

valle candens lilium,

pigmentorum cellula,

solamen fiebilium.

prece nobis sedula

fer, Emerice, praemium,

repelle pericula.

Idvez légy, te jók virága,

régi törzsök sarjadéka,

tündöklő tükör, te, drága

szentség regulája, példa.

Jó reménység rossz időbe,

csillag annak, aki szenved,

föld pirosló rózsatője,

lámpáskája az híveknek.

Kincses-kamrácskánknak éke,

fényes liliom az völgybe,

könnyezőknek könnyű béke,

kérlelünk mi könyörögve,

az gonosznak légy te féke,

Imre, űzd el mindörökre.

 

Matutinum

 

Invitatórium

Confessoris Emerici

laeta natalitia

per orbem mirifice

celebret Ecclesia.

 

 

Az 1. Nokturnus antifónái

1. Legem Dei iugiter

beatus Emmricus

nocte, die meditans

Deo fit amicus.

 

2. Disciplinam Domini

puer apprehendit

et mente caelestibus

devotus intendit.

 

3. Corpus negat subdere

nocturno sopori,

laudes vigil solvere

curat Creatori.

Isten törvényét a boldog

Imre látva-látja,

éjjel és nappal tűnődvén

lőn Isten barátja.

 

Az Úrnak kemény szabályát

érti apró kortul,

lelke jámbor ájitattal

égiekre fordul.

 

Nem hajol hitványka teste

éji nyugalomra,

Istent dicsérő imáit

fönt vigyázva mondja.

 

 

Responzóriumok verzusokkal az olvasmányok után

Rl Ex regali prosapia

dux Emmricus oritur,

de radice pius pia

surculus progreditur

et in patris proles via

recta calle graditur.

 

V. Sidus sole gignitur

et odor ex Libano,

dum de rege nascitur

dux Emmricus Stephano.

 

R2 Rubum flamma comprehendit,

comprehensum non incendit

divino miraculo;

sic Emmricum non offendit

ardor carnis, sed defendit

Deus a piaculo.

 

V. Sicut hiems laurum non urit,

nec rogus aurum.

 

R3 In Egypto vanitatis

novus Ioseph castitatis

conservando lilium

in se duplex tam aetatis

quam carnalis voluptatis

edomat incendium.

 

V. Virgo vivit illibatus

virginis in gremio,

igne non est aestuatus

ignis manens medio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mint csodáknak csipkebokra

gyúlva lobbanó lángokra

égten-ég, de el nem ég:

Imre sem hajt semmi okra,

teste nem tüzel lobogva,

ója bűntől őt az ég.

 

 

 

 

A hívság Egyiptomába

új József, aki él magába,

liliomszál, tiszta, szűz,

fékezi folyvást a kába

ifjúságot, és hiába

ostromolja testi tűz.

 

 

 

A II. Nokturnus antifóniái

1. Vanitatem respuens

haeret veritati

falli docens homines

datos vanitati.

 

2. Quia pie, sobrie,

iuste conservatur,

voluntatis Domini

scuto coronatur.

 

3. O quam admirabile,

quod passibus tutis

pertransivit iuvenis

viam iuventutis.

Az igazságot akarván

megveti mi hitvány,

hívságos, botor halandót

jóra így tanítván.

 

 

 

 

 

 

Ó, mily csudálatos Szent,

hogy vigyázva járdal,

ifjúságával dacolva

ifjúságon által.

 

Responzóriumok verzusokkal az olvasmányok után

R4 In quadam basilica

sanctus dat se pronum

orans fusis lacrimis

ante Dei thronum,

mente tractat Domino

quod vel quale bonum

offerat, cum caelitus

hunc audivit sonum:

Res grata virginitas,

hanc da mihi donum.

 

V. Spreta coepit protinus

spe posteritatis,

custodire titulum

suae castitatis.

 

R5 Puer igne caelici

succensus amoris

mundi spernit gloriam

pro spe melioris.

Diadema despicit

labilis honoris,

coniugalem copulam

contempnit uxoris,

mente Deo militat,

dux vocatur fortis.

 

V. Osculorum numero

monachorum merita

patri puer disserit

et probatur ita.

 

R6 Summi Regis Filius

nostri regis natum

de se specialiter

ostendens amatum,

ne fallat malicia

spiritum beatum,

de macula transtulit

sed non maculatum,

regno mutans stabili

mobilem ducatum.

 

V. Ne vel levem sentiat

in vita reatum,

vitae dedit iuvenis

finem properatum.

A templomba hajdanában

vívódó tusát áll,

könyvekben imádkozik lent

Isten trónusánál.

Töpreng, Istennek mit adjon,

lelke-teste égett,

így felelt az égi szózat

könnyűsége végett:

„Szűziség a legnagyobb kincs,

add a szűziséget.”

 

Nyomba hát az Istené lesz

jámbor, hív adója

és utódiról lemondva

szűziségét ója.

 

Mint gyermek gyúl égi tűztől,

homlokára fény ül,

nem csábítja ez világ itt,

az éggel kibékül.

Földi kincset nem vesz ő fel

elmulandó ékül,

Él a házasságba, szűzen,

a hitvese nélkül.

Istenért vitézkedik csak,

hős vezér, vitézül.

 

 

 

 

 

 

Istenünk a mi királyunk

gyermekét szerette,

egyszülöttje a magasban

kedvelé felette.

Hogy ne győzzön a csalárdság

fondorul felette:

szeplő nélkül, makulátlan

vonta az egekbe.

Földi hercegsége múlván

égit kap helyette,

 

s hogy ne mocskosítsa lelkét

rosszak sanda tette,

ifjú életét szakasztván

Isten égbe vette.

 

A III. Nokturnus antifónái

1. Vitae vitat maculam

loquens veritatem,

carnis vicit faculam

per virginitatem.

 

2. In virtute Domini

Emmricus laetatur,

quia virgo virgini

Christo sociatur.

 

3. Hic innocens manibus

et in corde mundus

caeli iunctus civibus

gaudet laetabundus.

Elkerüli azt, mi szeplő,

az igazt betűzi,

fékezvén testét a gyeplő,

mindörökkén szűzi.

 

Imre kedvét játszva űzi,

fönt Istent dicséri,

szűzi volt ő s most a szűzi

Krisztus társa néki.

 

Responzóriumok verzusokkal az olvasmányok után

R7 Virum ligat pro peccatis

papalis sententia,

quod lorica corpus cingat,

hac cum poenitentia:

loca sanda lustret pergens

per terrarum spatia,

poenitenti vel sic parcat

divina clementia.

 

V. Hoc pro signo datur reo

sui ferri fractio,

quod concessa sit a Deo

peccati remissio.

 

R8 Currit aeger spiritalis

causa medicaminis,

ora rigat utriusque

gemens umbrae luminis,

fert in membris pondus ferri,

mente massam criminis,

passim quaerit, nil invenit

sperati solaminis.

 

V. Per Emmrici confessoris

sanctissimi merita

tam poenarum quam culparum

huius laxantur debita.

Egy bűnöst így sújt a pápa,

nagy-kemény parancsot ád,

hogy testére büntetésül

fűzze szíjjak bőr-bogát,

szenthelyet kutatva járjon,

tüskön át és bokron át,

míg az átkozott bűnösnek

fönt az Úr meg nem bocsát.

 

S az legyen a hírlelő-jel,

hogy a lánca szétszakad.

Isten akkor megbocsát majd,

s lelke újólag szabad.

 

Lelki írokat keres hát,

sebhegesztő kincseket,

két orcáján könny patakzik,

hogy már néki intsenek,

hord bunkósbéklyót a testén,

lelkén bűn-bilincseket,

várja a vigasztalóit,

ám semerre sincsenek.

 

Imre hitvalló kegyével

a bűnöst kitünteti,

és elengedtetnek erre

bűnhődése s bűnei.

 

Laudes-antifónák

1.In hac die laetitiae

mater plaudat ecclesia,

sanctus Emmricus hodie

viam mutavit patria.

 

2. Hic salutis semita,

via iuniorum,

via morum inclita

turbae seniorum.

 

3. Joseph fugit dominam

crimen detestatus,

iste suam feminam

causa coelibatus.

 

4. Quasi David deicit

funda Philistaeum,

dum de carne perficit

Emmricus trophaeum.

 

5. Res est mira penitus,

quod per vim virtutis

superatur funditus

ardor iuventutis.

Az egyház ma örvend,

áldja ez örömnapot:

Imre égbe fölment,

ottan új hazát kapott.

 

Mint ifjú gyerek-bölcs

idvesség útján haladt,

fényességes erkölcs

mesgyéjén járt, mint agg.

 

József bűn sarától

elfut, ott hagyván a nőt:

ő a hív arától,

mert szüzesség híjja őt.

 

Dávid a parittya

által öl filiszteust,

ő csellel szorítja

verve-ütve itt a húst.

 

Az csudás csak ebben,

hogy ki ója virtusát,

győz a győzhetetlen

lángodon is: Ifjúság!

 

Benedictus-antifóna

Dulcis Dei Spiritus,

cuius magistratu

dux Emmricus praeditus

vitae coelibatu

conservatus penitus

extat a reatu;

nos ure medullitus

eius pro praecatu

caelique divinitus

dites incolatu.

Istennek Szent Lelke,

aki megsegítéd

égbe fölterelve

Isten tiszta hitét

s a rosszal perelve

óttad tiszta szívét:

hallgassál reája,

kérlelünk mi esdve

s égi, szép hazánkba

minket is vezess be.

 

II. Vesperás

 

Magnificat-antifóna

O norma iustitiae,

limes aequitatis,

decor innocentiae,

luna puritatis,

gemma pudicitiae,

flos virginitatis,

castrum castimoniae,

campus caritatis,

Regem cernens gloriae

regno claritatis,

in loco miseriae

nobis collocatis

affer donum gratiae

gratis et ingratis.

 

Ó igazságnak szabálya,

mely a bűnt föloldja,

ártatlanság, büszke pálya,

tisztaságnak holdja.

A szemérem drágagyöngye,

ékes, szűzi rózsa,

kit nem ér a föld göröngye,

jóság égi jósa,

nézz le, aki egyre látod

Istent üdvözülten,

ránk, kiken a bűn meg átok,

s nyögve küszködünk lenn,

hozz malasztot és világot,

részesíts az üdvben.

 

Fordította Kosztolányi Dezső