Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Eseménynaptár

Év szerint Hónap szerint Hét szerint Ma Keresés Ugrás a hónaphoz
iCal fájl letöltése
HÚSVÉTVASÁRNAP, KRISZTUS FELTÁMADÁSA
Vasárnap 04 Április 2021
fehér
A HÚSVÉTI VIGÍLIA (HÚSVÉTÉJJELI MISE) SZERTARTÁSA.
I. Ünnepélyes kezdet. Tűzszentelés, a húsvéti gyertya bevitele, húsvéti örömének (a hívek kezében gyertya).
II. Igeliturgia. Ószöv. olvasmányok (Ter 1,1–2,2 – Ter 22,1-18 – Kiv 14,15–15,1 (ezt nem szabad ki­hagy­ni) – Iz 54,5-14 – Iz 55,1-11 – Bár 3,9-15.32 – 4,4 – Ez 36,16-28) Ezekből lehet csak hármat venni, szükség esetén csak kettőt. Dicsőség (megszólal az orgona és a harangok), Szentlecke: Róm 6,3-11, ünnepélyes „Alleluja” zsol­tárral, ev.: Mk 16,1-7.
III. Keresztségi liturgia. Litánia, keresztvízszentelés, keresztelés (lehetőleg legyen), keresztségi fogadás (égő gyertya a hívek kezében), egyet. köny.
IV. Az Eucharisztia liturgiája. Az adományok előkészítése, pref. húsv. („de ezen a szent éjszakán”), az I. euch. imában saját betét.
A végén, hacsak nem következik a húsvéti körmenet, áldás és kettős alleluja az elbocsájtáshoz.
Ma nem mondható a IV. euch. ima, sem a kül. alkal­makra szólók.
A húsvéti gyertya az oltár mellett marad pünkösdvasár­napig. Meg kell gyújtani az énekes misékre és a ve­cser­nyére, valamint más szertartásokra is.

+ ÜNNEPI MISE: Dicsőség, szekvencia, Hitvallás, pref. húsv. I. („ezen a szent napon”), az I. euch. imában saját betét.
Az elbocsájtó formulához és válaszához kettős al­leluja. – Olv.: ApCsel 10,34a.37-43 – Kol 3,1-4 v.1Kor 5,6b-8 – szekvencia – Jn 20,1-9;
esti misé­ben: Lk 24,13-35 – Egyet. köny.
A húsvétvasárnapi szentmisét a legteljesebb ünnepélyesség­gel kell megtartani. Mint bűnbánati cselekmény ma azzal a vízzel való meghintés ajánlatos, amelyet húsvét éjjelén szenteltek meg. Közben a „Vízforrást láttam fakadni” anti­fónát, vagy más keresztségre utaló éneket énekelnek. Ezzel a szenteltvízzel töltik meg aztán a templomajtók mellett lévő szenteltvíztartókat (Istentiszteleti Kongregáció, Körlevél a Húsvéti ünnepek előkészítéséről és megünnepléséről 97.).

Ünnepi mise liturgia:
ApCsel 10,34a.37-43
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből
Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: „Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, ahol csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek és tanúsítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és holtak bírájául rendelt. Minden próféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát.”
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 117,1-2.16ab-17.22-23 6. tónus.
Válasz: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta. Vö. 24. vers.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 6. szám.
Előénekes: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké megmarad.
Hívek: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
E: Az Úr jobb keze erősnek bizonyult: * az Úrnak jobbja fölemelt engem.
Nem halok meg, hanem élek, * és hirdetem az Úr nagy tetteit.
H: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
E: A kő, amelyet az építők félredobtak, * íme, az vált szegletkővé.
Mindezt az Úr vitte végbe, * csodálatra méltó a mi szemünkben.
H: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

Kol 3,1-4
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből
Testvéreim!
Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk, újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben.
Ez az Isten igéje.

Vagy tetszés szerint:
1Kor 5,6b-8
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Testvéreim!
Nem tudjátok, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti? El a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek, aminthogy kovásztalanok is vagytok! Hiszen húsvéti bárányunkat, Krisztust feláldozták! Ünnepeljünk tehát, de ne a régi kovásszal, sem a romlottság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és az igazság kovásztalan kenyerével!
Ez az Isten igéje.

SZEKVENCIA
A húsvéti Bárányt keresztények dicsérve áldják!
Krisztus, ártatlan Bárány:
vérének árán nyája bűneiért megengesztelte Atyját.
Benne élet és halál csodás nagy párharcra száll:
élet Ura a sírból felkél, és győztesen él.
Mária Magdolna, mondd, mit láttál utadon!
„Az élő Krisztusnak sírját, feltámadt Urunk nagy diadalmát,
angyalok jelenését, Urunk halotti leplét.
Feltámadt Krisztus, reményetek: Galileába megy előttetek.”
Krisztus a halálból valóban feltámadt, tudjuk.
Győztes Király, könyörülj meg rajtunk!

Vagy:
Húsvét tiszta áldozatát a hívek áldva áldják.
Bárány megváltja nyáját,
és az ártatlan Krisztus már kiengeszteli értünk Atyját.
Élet itt a halállal megvitt csodacsatával, a holt Életvezér ma Úr és él!
Mária, szentasszony, mondd, mit láttál utadon?
„Az élő Krisztusnak sírját, s a Fölkeltnek láttam glóriáját.
Angyali tanúkat, szemfedőt és gyolcsokat.
Feltámadt reményem, Krisztus, Galileába elétek indult.”
Tudjuk, Krisztus feltámadott és diadalmas.
Ó győztes Királyunk, légy irgalmas? (Éneklő Egyház, 547.)

ALLELUJA
Alleluja. 2. szám.
Krisztus, a mi húsvéti Bárányunk már feláldozta magát. * Üljük meg tehát az Úrral a húsvéti lakomát. 1Kor 5,7b-8a – 2. tónus.
Alleluja.

Jn 20,1-9
† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna
kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól.
Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus
szeretett, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem
tudom, hova tették?”
Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak
mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és
hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet,
de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott
lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a
leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen.
Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta
mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel
kellett támadnia a halálból.
Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések húsvétvasárnapra
Pap: Testvéreim! Krisztus feltámadott! Ő a Kezdet és a Vég, a szent, erős és halhatatlan Isten. Általa terjesszük kérésünket mennyei Atyánk elé.
Lektor: 1. Tartsd meg, Urunk, húsvéti szent örömben Szentatyánkat, lelkipásztorainkat és hívő népedet!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Legyen velünk, édes hazánkkal és az egész világgal a te békéd!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Szítsd fel a keresztség kegyelmét mindnyájunkban, akik a keresztvízben meghaltunk a bűnnek, és feltámadtunk az új életre!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Feltámadásod győzelme bátorítsa a betegeket, az öregeket és szenvedőket!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. A halálon aratott diadalod juttassa el megholt testvéreinket a feltámadás dicsőségére!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Mindenható, örök Isten! Újjászülettünk egyszülött Fiad halálában és feltámadásában! Tekints ránk kegyelmesen, és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!