Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Eseménynaptár

Év szerint Hónap szerint Hét szerint Ma Keresés Ugrás a hónaphoz
iCal fájl letöltése
ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
Vasárnap 30 Január 2022
† Mise: az évközi 4. vasárnapról saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. az évközi vasárnapokra I–VIII. Olv.: Jer 1,4–5.17–19; 1Kor 12,31–13,13 (röv.: 1Kor 13,4–13); Lk 4,21–30

Liturgia - zöld
Kezdőének:
Szabadíts meg minket, Urunk, Istenünk, és gyűjts egybe a pogányok közül, hogy szent nevedet magasztaljuk és dicséreted legyen dicsekvésünk. (Zsolt 105,47)

Könyörgés:
Urunk, Istenünk, engedd, hogy téged egész lelkünkkel imádjunk, embertársainkat pedig őszinte szívből szeressük. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből
Jozija király napjaiban így szólt hozzám az Úr: „Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; mielőtt világra jöttél volna, megszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára.
Azért hát övezd fel derekad; kelj föl, és mondd el nekik mindazt, amit parancsolok neked. Ne ijedj meg tőlük, különben én ijesztelek meg téged az ő szemük előtt.
Íme, én a mai napon erős várossá teszlek; vasoszloppá és ércfallá az egész országgal szemben: Juda királyai és főemberei ellen, papjai és egész népe ellen.
Harcolni fognak ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok és megszabadítalak” – mondja az Úr.
Ez az Isten igéje.
Jer 1,4-5.17-19

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Ajkam hirdeti, * igazságodat, Uram. Vö. 15ab. vers. (4. tónus)
Előénekes: Te vagy, Uram, én reményem, * ne hagyj soha szégyent érnem.
Igazságodban ments meg, † szabadíts meg engem, * fordítsd felém füled és siess segítségemre.
Hívek: Ajkam hirdeti, * igazságodat, Uram.
E: Légy megmentő sziklám és erős váram, * ahol oltalmat nyerjek.
Mert te vagy, Istenem, erősségem és menedékem, * ragadj ki a bűnösök kezéből.
H: Ajkam hirdeti, * igazságodat, Uram.
E: Te vagy reménységem, Istenem, * ifjúkorom óta, Uram, benned bízom.
Anyám méhétől te vagy támaszom, * anyám ölétől fogva védelmezőm.
H: Ajkam hirdeti, * igazságodat, Uram.
E: Igazságodat hirdeti ajkam, * és szabadító tetteidet egész nap.
Ifjúságom óta oktatsz engem, Istenem, * csodáidat mindmáig hirdetem.
H: Ajkam hirdeti, * igazságodat, Uram
Zsolt 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab és 17.

Hosszabb forma:
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Szükséges a hit, a remény és a szeretet, de legnagyobb köztük a szeretet.
Testvéreim!
Törekedjetek értékesebb adományokra! Ezért mindennél magasztosabb utat mutatok nektek.
Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat; hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom bár mindenemet a nélkülözők között, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, véget ér az, ami töredékes. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek meg mindent, ahogy most engem ismernek.
Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.
Ez az Isten igéje.
1Kor 12,31–13,13 
vagy rövidebb forma: 1Kor 13,4-13

ALLELUJA
Az Úr elküldött engem, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek, * és a bűn rabjainak szabad életet hirdessek. Lk 4,18 – 6. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Mint Illés és Elizeus, Jézus sem csak a zsidókhoz küldetett.
Abban az időben:
Jézus beszélni kezdett a zsinagógában: „Ma beteljesedett az Írás, melyet az imént hallottatok.” Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. „De hát nem József fia ez?” – kérdezgették.
Ekkor így szólt hozzájuk: „Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem: Orvos, gyógyítsd önmagadat! A nagy tetteket, amelyeket – mint hallottuk – Kafarnaumban végbevittél, tedd meg a hazádban is!” Majd így folytatta:
„Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni Száreptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Namán.”
Ezt hallva, a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték őt a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott.
Ezek az evangélium igéi.
Lk 4, 21-30

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Isten maga a szeretet. Kérjük tehát tőle mindnyájunk számára a szeretet kegyelmi ajándékait!
Lektor: 1. Engedd, Urunk, hogy az Egyház pásztorai szeretetben szolgálják a híveket!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Tartsd távol, Urunk, a népektől a gyűlölködés, a gőg és az irigység szellemét, hogy szeretetben, békében és egymást támogatva éljenek!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Járja át, Urunk, az egymás iránti kölcsönös tisztelet, megbecsülés és szeretet a hitvestársakat, a szülőket és a gyermekeket, az öregeket és a fiatalokat!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Távolíts el, Urunk, minden viszályt, haragot és keserűséget azoknak lelkéből, akiket véleménykülönbség választ el egymástól!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Segíts minket, Urunk, hogy az özvegyek, az árvák, az elhagyottak és az öregek a mi szolgálatunk által tapasztalják meg a te szeretetedet!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Urunk, Istenünk! Öntsd híveid szívébe Szentlelked kegyelme által a szeretet ajándékát! Add meg szolgáidnak, hogy miattad szeressék egymást, és egymás szeretete által eljussanak tehozzád! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Urunk, Istenünk, hódoló szívvel hozzuk oltárodra áldozati adományainkat. Kérünk, fogadd kegyesen, és tedd megváltásunk szent áldozatává. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Szolgád fölé ragyogtasd fel arcodat,irgalmasságodban szabadíts meg engem.Uram, ne hagyd, hogy szégyent valljak, hiszen téged hívlak! (Zsolt 30,17-18)
vagy
Boldogok a lélekben szegények,mert övék a mennyek országa.Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. (Mt 5,3-4)

Áldozás utáni könyörgés:
Megváltásunk égi eledelével tápláltál minket, Istenünk.Kérünk, hogy örök üdvösségünknek ez a táplálékanövelje bennünk mindenkor az igaz hitet.Krisztus, a mi Urunk által.

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!