Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Eseménynaptár

Előző hónap
Év szerint Hónap szerint Hét szerint Ma Keresés Ugrás a hónaphoz
iCal fájl letöltése
Urunk megkeresztelkedése – Ü
Vasárnap 10 Január 2021
Zso: Urunk megkeresztelkedésének ünnepéről. Oi.: Te Deum. Ni.: zsoltárok a III. hét vasárnapjáról.
fehér † Mise: Urunk megkeresztelkedésénekünnepéről. 
Dicsőség, Hitvallás, saját pref.A IV. Eucharisztikus ima nem mondható,sem a különleges alkalmakra valók.
Olv.: Iz 55,1-11 vagy Iz 42,1-4.6-7; 1Jn 5,1-9; Mk 1,7-11

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe utánmegkezdődik az Évközi idő.

fehér † Mise: Urunk megkeresztelkedésének ünnepéről. Dicsőség, Hitvallás, saját pref.
A IV. Eucharisztikus ima nem mondható, sem a különleges alkalmakra valók.
Olv.: Iz 42,1–4.6–7 v. Iz 55,1–11; ApCsel 10,34–38 v. 1Jn 5,1–9; Mk 1,7–11

Penyaforti Szent Rajmund áldozópap nem kötelező emléknapja ebben az évben elmarad.

Liturgia:
Iz 42,1-4.6-7
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Ezt mondja az Úr:
Íme, az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem
telik. Kiárasztom rá lelkemet, és igazságot visz a nemzeteknek. Nem
kiált majd, nem emeli föl a hangját, és szava se hallatszik az utcákon.
A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki.
Hűségesen tanítja az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem
veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására
várnak a nemzetek.
Én, az Úr hívtalak meg igazságban, én fogtam meg a kezed és én
formáltalak. Általad kötök szövetséget népemmel, és adok világosságot a
nemzeteknek, hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a
börtönből a foglyokat, és a tömlöcből azokat, akik a sötétben ülnek.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 28,1a és 2.3ac-4.3b. és 9b-10 4g. tónus.
Válasz: Áldja meg Isten az ő népét, * adjon neki békességet. Vö. 11 b. vers.
Előénekes: Adjátok meg az Úrnak, * Isten gyermekei,
adjátok meg az Úrnak a nevét megillető dicsőséget, * imádjátok az Urat szent ünnepi díszben!
Hívek: Áldja meg Isten az ő népét: * adjon neki békességet.
E: Az Úr szava zúg a vizek árján, * az Úr lebeg a nagy vizek fölött.
Az Úr szava telve erővel, * az Úr szava telve fönséggel.
H: Áldja meg Isten az ő népét: * adjon neki békességet.
E: A dicsőség Istene mennydörög, * templomában mindenek az ő dicséretét zengik.
Az Úr trónol a vízözön fölött, * az Úr király örökké.
H: Áldja meg Isten az ő népét: * adjon neki békességet.

Vagy:
Iz 55,1-11
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Így szól az Úr: Ti szomjazók, gyertek a vízhez mind, és bár nincsen pénzetek, siessetek ide! Vegyetek ingyen gabonát és egyetek, vegyetek pénz nélkül bort és tejet.
Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és a keresetet arra, ami nem lakat jól? Hallgassatok ide, figyeljetek rám, akkor jó ételt esztek, és kövér falatokban lesz részetek. Fordítsátok felém fületeket és gyertek ide hozzám; hallgassatok rám, és élni fog lelketek. Örök szövetséget kötök veletek a Dávidnak megígért irgalom jegyében.
Íme, tanúvá tettelek a népek előtt, vezérré és parancsolóvá a nemzetek fölött. Olyan nemzeteket hívsz majd meg, amelyeket nem ismertél, és olyanok sietnek hozzád,
akik nem ismertek, az Úrért, a te Istenedért, Izrael Szentjéért, aki majd megdicsőít. Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van!
Hagyja el útját a gonosz, és gondolatait a bűnös, térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta, Istenünkhöz, mert bőkezű a megbocsátásban. 
Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, az én utaim nem a ti utaltok – mondja az Úr. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Amint az eső és a hó lehull az égből és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, éppúgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Iz 12, 2-3. 4bcd. 5-6 4g. tónus.
Válasz: Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból. Vö. 3.vers.
Előénekes: Íme, Isten az én üdvösségem, * bízom benne és nem félek.
Mert az Úr az én erősségem és dicsőségem, * ő lett nékem szabadulásom.
Hívek: Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból.
E: Adjatok hálát az Úrnak, * magasztaljátok az ő nevét.
A népek közt hirdessétek tetteit, * emlékezzetek meg arról, hogy Fölséges az ő neve.
H: Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból.
E: Zengjetek dalt az Úrnak, mert csodás dolgokat művelt: * tudja meg az egész világ!
Ujjongjatok és dicséretet mondjatok Sion lakói, * mert nagy a ti körötökben Izrael szentje.
H: Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból.

ApCsel 10,34-38
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Kornéliusz (százados) házában Péter szólásra nyitotta ajkát, és
ezeket mondta: „Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem
személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is,
aki féli őt és az igazságot cselekszi. Isten a tanítást Izrael fiainak
adta, és a béke örömhírét hirdette Jézus által. Ő a mindenség Ura.
Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egész Judeáig attól
kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a
názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, amerre csak járt,
jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat,
mert vele volt az Isten.”
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Alleluja. 3. szám.
Megnyílt az ég, és az Atya szózata hallatszott: * „Ez az én szeretett
Fiam, őt hallgassátok!” Mk 9, 6 – 3a. tónus.
Alleluja.

Vagy:
1Jn 5,1-9
SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből
Testvéreim! Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az az Isten
szülötte; aki pedig a szülőt szereti, szereti a szülöttét is. Abból
tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, hogy szeretjük az Istent,
és eleget teszünk parancsainak. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy
megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek.
Mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És ez a
győzelem – győzelem a világ fölött! – a mi hitünk. Ki győzi le a
világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?
Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz
által, hanem víz és vér által. És a Lélek tesz tanúságot róla, mert a
Lélek igazság. Tehát hárman tanúskodnak: a Lélek, a víz és a vér, és ez
a három egy. Az emberek tanúságát is elfogadjuk, de az Isten tanúsága
többet jelent. Az Isten tanúsága az, hogy tanúságot tett a Fia mellett.
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Alleluja. 6. szám.
Amikor Keresztelő János látta, hogy Jézus feléje tart, így szólt: *
Íme, az Isten Báránya. Jn 1,29 – 6. tónus.
Alleluja.

Mk 1,7-11
† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Abban az időben: Keresztelő János ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam.
Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én
vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg
benneteket!”
Ezekben a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből,
és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban. És mindjárt, amint feljött
a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek, mint egy galamb,
leszáll rá. Az égből pedig szózat hallatszott: „Te vagy az én
szeretett Fiam, benned kedvem telik!”
Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések Vízkereszt utáni vasárnapra, Urunk megkeresztelkedésének ünnepére (Évközi 1. vasárnap)
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, hogy a világ meglássa bennünk Isten kedves gyermekeit!
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Jézus lelkületével közeledjünk az emberekhez, alázatosságban és szeretetben!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, Urunk, Krisztus lelkületét püspökeinknek, papjainknak és mindazoknak, akik segítik munkájukat!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, Urunk, hogy a népek és a fajok között megszűnjék minden igazságtalan megkülönböztetés!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, Urunk, hogy Jézushoz hasonlóan mi is mindenben t

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!