Győri Szent Imre Plébánia
9024 Győr, Szent Imre út 35.
(96) 424 443
gyoriszentimre.iroda@gmail.com

 

Eseménynaptár

Előző hónap Előző nap Következő nap Következő hónap
Év szerint Hónap szerint Hét szerint Ma Keresés Ugrás a hónaphoz
iCal fájl letöltése
ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP – A MISSZIÓK VASÁRNAPJA
Vasárnap 20 Október 2019
† Mise: az évközi 29. vasárnapról saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. az évközi vasárnapokra I–VIII. Olv.: Kiv 17,8–13; 2Tim3,14–4,2; Lk 18,1–8

Ma van a Missziók vasárnapja. Az egyetemes könyörgések szándékai között imádkozzunk a missziókban szolgálókért is. Ma a missziók javára van gyűjtés.

Liturgia - zöld
Kezdőének:
Hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz, Istenem, fordítsd felém füledet, hallgasd meg szavam! Óvj engem, Uram, mint szemed fényét, szárnyad árnyékában védj meg engem! (Zsolt 16,6.8)

Könyörgés:
Mindenható, örök Isten, add, hogy mindenkor készséges akarattal és őszinte szívvel szolgáljunk neked. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Mózes második könyvéből
Izrael népe a pusztai vándorlás során győzelmet aratott az amalekiták fölött, mert Mózes imádkozott értük.
A választott nép pusztai vándorlása idején történt:
Az amalekiták előrenyomultak, hogy Refidimnél megküzdjenek Izrael fiaival.
Mózes így szólt Józsuéhoz: „Válassz ki nekünk férfiakat, és szállj harcba az amalekitákkal. Én pedig holnap Isten botjával a kezemben kiállok a domb tetejére.” Józsue úgy tett, ahogy Mózes parancsolta, és megütközött az amalekitákkal. Mózes közben Áronnal és Hurral fölment a domb tetejére.
Ameddig Mózes a kezét kitárva tartotta, az izraeliták fölényben voltak, de ha leeresztette a kezét, az amalekiták jutottak fölényhez. Mózes karja végül is elfáradt. Ezért vettek egy követ, odavitték és ráültették. Áron és Hur pedig a karját tartotta, egyik az egyik oldalon, a másik a másik oldalon. Így karja kitárva maradt napszálltáig. Józsue pedig kardélre hányta az amalekitákat és hadi népüket.
Ez az Isten igéje.
Kiv 17,8-13

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Segítségünk az Úr nevében van, * aki mennynek és a földnek alkotója. 2. vers.
Előénekes: Szememet a hegyekre emelem, * honnét is jöhetne segítségem.
Segítséget csak az Úrtól kaphatok, * aki a mennynek és a földnek alkotója.
Hívek: Segítségünk az Úr nevében van, * aki mennynek és a földnek alkotója.
E: Nem engedi inogni lábadat, * nem alszik el aki őriz téged.
Bizony nem szunnyad, nem is alszik el, * aki őre Izraelnek.
H: Segítségünk az Úr nevében van, * aki mennynek és a földnek alkotója.
E: Az Úr a te őrződ, ő a te védelmed, ő jobbod felől megóv téged.
Nem éget délben a nap tüze, * és nem dermeszt a holdas éjjel.
H: Segítségünk az Úr nevében van, * aki mennynek és a földnek alkotója.
E: Az Úr megvédi lelkedet, * az Úr megőriz minden bajtól.
Az Úr vigyáz rád jártadban, keltedben, * mostantól fogva mindörökké.
H: Segítségünk az Úr nevében van, * aki mennynek és a földnek alkotója.
Zsolt 120,1-2.3-4.5-6.7-8

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből
Isten embere legyen tökéletes és minden jóra kész.
Szeretett Fiam!
Tarts ki amellett, amit tanultál, s amiről meggyőződtél, hiszen tudod, kitől tanultad. Gyermekkorod óta ismered a Szentírást: ez megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hit által eljuss az üdvösségre.
Minden írás, amelyet az Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre s az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jóra kész legyen.
Kérve kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra, aki ítélkezni fog élők és holtak fölött, az ő eljövetelére és országára: hirdesd az igét, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, ints, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel.
Ez az Isten igéje.
2Tim 3,14-4,2

ALLELUJA
Isten szava élő és átható, * megítéli a gondolatot és a szándékot szívünk mélyén. Zsid 4,12 – 9. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Isten meghallgatja azokat, akik őt állhatatosan kérik.
Abban az időben:
Példabeszédet mondott Jézus arról, hogy szüntelenül kell imádkozni és nem szabad belefáradni.
Így szólt: „Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá, és kérte: »Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben.«
A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: »Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert a végén még nekem jön és megver.«”
Az Úr így szólt: „Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik.
Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 18,1-8

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Isten meghallgat minket, ha állhatatosan kérjük tőle a Szentlelket magunknak és embertársainknak. Imádkozzunk tehát nagy bizalommal!
Lektor: 1. Szentatyánk, főpásztoraink, papságunk és a szerzetesek a Szentlélek kegyelmével hűségesen teljesítsék hivatásukat!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. A népek vezetői kövessék a Lélek indításait, hogy így az egész emberiségnek része legyen a béke áldásában!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Híveid, Urunk, rendületlenül bízzanak abban, hogy minden szükségeset megkapnak tőled, ha elsősorban országodat és igazságodat keresik!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. A szenvedőknek add kegyelmedet, hogy erőt ne vegyen rajtuk a csüggedés!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Egyházközségünk hívei minden ügyes-bajos dolgukban gondviselő jóságodba vessék bizalmukat!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Töltsd el, Urunk, bizalommal lelkünket, hogy téged állhatatosan kérjünk, és aggodalmaskodás nélkül szolgáljunk neked! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Kérünk, Istenünk, add, hogy ajándékaidat készséges szolgálattal hozzuk eléd. Kegyelmed segítségével tisztítson meg minket ez az áldozat, amelyet bemutatunk neked. Krisztus, a mi Urunk által.

Áldozási ének:
Az Úr szeme óvja az istenfélő embert, aki az ő irgalmában bízik, hogy megmentse lelkét a haláltól és táplálja ínség idején. (Zsolt 32,18-19)
vagy
Az Emberfia azért jött, hogy életét adja váltságul sokakért. (Mk 10,45)

Áldozás utáni könyörgés:
Kérünk, Istenünk, gazdagíts bennünket mennyei ajándékod gyakori vételével, hogy a mulandó javak segítsenek, az örök javak pedig tökéletesítsenek minket. Krisztus, a mi Urunk által.

RSS feliratkozás

Kövessen bennünket!